top of page

מעוניין לקבל קצבה מכספי הפיצויים? לפני הגעתך לגיל 60 יש לוודא כי ביקשת רצף קצבה מכל מעסיקי העבר!

Updated: May 9, 2023

עד לתאריך 01/01/2017 ראו כי כספי הפיצויים, אם הופקדו בקופה לקצבה או בקופה הונית, כתשלום מזומן לעובד בעת סיום העבודה בכפוף להתחשבנות מס, לעובד הייתה אפשרות לייעדם לקצבה בתנאי שהודיע על רצונו לרשות המיסים והגיש בקשה לרצף קצבה.


על פי תקנות מס הכנסה החל מה-01/01/2017 כל כספי הפיצויים שהופקדו בקופה לקצבה , אשר אינם עולים על סכום של 373,080 ש"ח נכון לשנת המס 2022 או עד לתקרת הפיצויים על כל שנת עבודה (34,900 ש"ח לשנת 2022) לפי הגבוה, יראו אותו כאילו הגיש בקשה לרצף קצבה ובאם ירצה למשוך כמזומן כפוף להתחשבנות מס עליו להודיע על רצונו לרשות המיסים.


השאלה העיקרית היא מה קורה אם עובד שפרש לפני שנת 2017 ולא עדכון את רשות המיסים כי מעוניין לקבל את הפיצויים כקצבה?


על פי תקנת מס הכנסה מיום 31/12/2019 עובד אשר פרש לפני שנת 2017 יוכל לגשת למס הכנסה ולבקש לייעד את אותם כספי פיצויים לקצבה בהתקיים התנאים הבאים:

  1. סכומים העומדים לרשותו בקופות גמל לקצבה ברכיב הפיצויים אינם עולים על 373,080 ש"ח נכון לשנת המס 2022 או עד "תקרת הפיצויים" לכל שנת עבודה, לפי הגבוה.

  2. העובד לא פנה בעבר למס הכנסה בהקשר למעסיק זה.

  3. במועד הבקשה לרצף קצבה העובד אינו הגיע לגיל 60.

  4. מספר שנות העבודה אצל אותו מעסיק לא עובר את ה10 שנים.

  5. כספי הפיצויים בקופות משלמות קצבה.

ומה קורה אם העובד לא עומד בקריטריונים?

כספי פיצויים אלו יהיו כפופים להתחשבנות מס מול פקיד השומה גם אם הופקדו בקופות לקצבה.


זאת אומרת - בעת תהליך תכנון הפרישה יש להגיע לפני הגעתם לגיל 60 בכדי לוודא שהתקיימה התחשבנות מס מסודרת וסיום עבודה מסודר מכל מעסיקי העבר ובכך אתם עשויים לחסוך מס.


רצף קצבה
רצף קצבה

Comentarios


bottom of page