top of page

אילו כספים יכולים להיכנס לקופת IRA? ומה לגבי בעלי פנסיה תקציבית?

Updated: Jun 15, 2023

  • קרן השתלמות: כל קרנות ההשתלמות הקיימות עומדות בקריטריונים לכניסה לניהול אישי. קיימת מגבלת הפקדה בסך של 5,761,800 ₪ נכון לשנת 2023.

  • קופת גמל:

כסף קצבתי: מוגבל למוצרים פסיביים, מחקי מדדים (למשל, כאלה שעוקבים אחר מדד ת"א 35), אלא אם כן קיימת קצבה מזערית בסך של לפחות 4,850 ₪ בחודש (נכון לשנת 2023) או לחילופין יתרת כספי תגמולים בגובה הסכום הקובע בסך של 1,440,450 ₪ (נכון לשנת 2023).

בעלי פנסיה תקציבית נדרשים להמציא אישור ממנהל הגמלאות שמוכיח כי זכאים לקצבה עתידית מעל הקצבה המזערית סך של לפחות 4,850 ₪ בחודש (נכון לשנת 2023)


כסף הוני: ללא הגבלת השקעה מיוחדת.

  • קופות גמל שכירות המכילות רכיב פיצויים מחייבות אישור חתום מהמעסיק לשיוך כספי הפיצויים בקופת IRA או, לחלופין, אישור שבחוזה העבודה שבין העמית למעסיק מתקיים סעיף 14.

  • כספי תיקון 190: הן בהפקדה ישירה לקופה בניהול אישי, והן בניוד מקופה שעברה תיקון 190 במסלול השקעה רגיל.

  • כספי מוטבים: ניוד ישירות מקופת עמית שנפטר או מקופה על שם המוטב.

  • כספי פיצויים: כספי פיצויים שעברו התחשבנות מס.


留言


bottom of page