top of page

קבלת קצבה מכספי הפיצויים כשעדיין עובדים באותו מקום העבודה

כידוע, ניתן למשוך כספי פיצויים רק כאשר מסיימים לעבוד באותו מקום העבודה.

אבל מה לגבי שימוש בכספי הפיצויים לקצבה?

אז התשובה היא שהחל מגיל 60 ניתן להשתמש בכספי הפיצויים לקבלת קצבה גם אם לא בוצע סיום עבודה, אבל לא בכל מצב, ולכן יש לבדוק את הזכאות.


במידה ואתם חתומים בהסכם אישי על סעיף 14, או שיש לכם סעיף 14 מכוח הסכם קיבוצי או שחל עליכם סעיף 14 אוטומטי (חל במידה והעובד החל לעבוד לאחר שנת 2008 והמעסיק מפקיד לכספי הפיצויים בהתאם לצו ההרחבה וגובה השכר הוא עד השכר הממוצע במשק), בעת הגשת הבקשה לקבלת הקצבה יבקשו חברות הביטוח או קרנות הפנסיה אישור מעסיק על כך .

מצד המעסיק אין כל התנגדות מכיוון שבלאיו הכי כספי הפיצויים שנצברו יועברו לעובד והוא לא יצטרך בעתיד להשלים מכיסו, ולכן המעסיק אדיש לגבי זה.


סעיף 14 קובע שהפרשות החודשיות שמעסיק מפקיד לטובת הפיצויים בקופות הפנסיוניות השונות באים במקום פיצויי הפיטורים והמעסיק יהיה פטור מהשלמת פיצויים בגין תוספות שכר במהלך תקופת העבודה.


במידה והעובד אינו חתום על סעיף 14 על המעסיק לאשר או לא לאשר לעובד להשתמש בכספי הפיצויים לקצבה.

בדרך כלל, אנשים שעבדו במקום העבודה מספר רב של שנים קיימת חבות פיצויים מאד גבוהה של המעסיק כלפי העובד בעת סיום העבודה, בהרבה מהמקרים הצבירות של כספי הפיצויים בקופות הפנסיוניות אינן מספיקות ועל המעסיק להשלים מכיסו.

לכן, ישנם מעסיקים שלא יסכימו לעובד להשתמש בכספי הפיצויים לקבלת קצבה מכיוון שהם מעוניינים שכספי הפיצויים ימשיכו להיות מושקעים (בכדי שהצבירה תגדל) ובעת סיום העבודה הם יצטרכו להשלים כמה שפחות מכיסם.


בכל מקרה, אם הגעתם לגיל הזכאות לפרישה לפנסיה ואתם יודעים מראש שאתם מעוניינים להשתמש בכספי הפיצויים לקבלת קצבת זקנה, סביר להניח שיהיה כדאי לכם למשוך קצבה מכספי הפיצויים כשעדיין עובדים באותו מקום העבודה.

ראשית עליכם לברר האם אתם חתומים על סעיף 14 ובמידה ולא לבקש אישור מהמעסיק.


קבלת קצבה מכספי הפיצויים כשעדיין עובדים באותו מקום העבודה
קבלת קצבה מכספי הפיצויים כשעדיין עובדים באותו מקום העבודה

Kommentare


bottom of page