top of page

תיקון 190 VS מס רווח ריאלי

בדרך כלל, כאשר אדם לקראת פרישה לפנסיה או אחריה מציעים לו לפתוח קופת גמל תחת תיקון 190, כל עוד יש או שצפויה להיות קצבת פנסיה מזערית.

ההטבה המשמעותית היא במס רווחי ההון, במקום לשלם מס רווח הון 25% ריאלי ישולם מס רווחי הון 15% נומינלי.

זאת אומרת, כאשר אנחנו נמצאים בסביבת אינפלציה נמוכה עדיף מס רווח הון נומינלי אבל כאשר אנחנו נמצאים בסביבת אינפלציה יחסית גבוהה כאן מתחילות השאלות מה כדאי לעשות.

התשובה היא - תלוי בתשואת המטרה.

להלן טבלה שממחישה בהתאם לאחוז השינוי במדד (האינפלציה) ולתשואה כמה מס ישולם בכל אחד מן ההשקעות:

25% ריאלי

תיקון 190

תשואה

אינפלציה

סכום

0 ש"ח

6,000 ש"ח

4%

4%

1,000,000 ש"ח

6,250 ש"ח

6,000 ש"ח

4%

1.5%

1,000,000 ש"ח

15,000 ש"ח

12,000 ש"ח

8%

2%

1,000,000 ש"ח

ניתן להבין שככל שהפער בין התשואה לבין אחוז השינוי במדד גבוה יותר כך תשלמו פחות מס בתיקון 190.

קשה מאד לדעת בכמה המדד יעלה, יותר פשוט לדעת מה תשואת המטרה על פי רמת הסיכון.

נניח וההשקעה היא ברמת סיכון נמוכה (עד 20% במניות) , סביר להניח שהפער בין התשואה לבין אחוז השינוי במדד יהיה יחסית נמוך ואני יכול להיות אדיש בין ההשקעה תחת תיקון 190 לבין 25% ריאלי. (דוג' השורה האמצעית בטבלה).

מצד שני, ברמת סיכון גבוהה סביר להניח שהפער בין התשואה לבין השינוי במדד יהיה גבוה ולכן יהיה עדיף להשקיע תחת תיקון 190 (דוג' שורה אחרונה בטבלה).תיקון 190
תיקון 190


Comments


bottom of page