top of page

השקעות אלטרנטיביות כחלק מתכנון פיננסי לפרישה

Updated: May 9, 2023

ראשית מהם השקעות אלטרנטיביות? – השקעות אלטרנטיביות הם השקעות אלטרנטיביות לשוק ההון. זאת אומרת כל השקעה שהיא לא בשוק ההון. לצורך הדוג' : נדל"ן , קרנות אשראי , קרנות הון, הלוואות חברתיות ועוד.

ניתן לראות שעל פי מחקר של ג'י פי מורגן (הבנק הגדול בארה"ב) לתקופה של כ32 שנים אחרונות הגדלת חשיפה של אותם השקעות אלטרנטיביות בשילוב של הפחתה של החשיפה למניות הגדילה את התשואה ואף הפחיתה את תנודתיות התיק.


השקעות אלטרנטיביות
השקעות אלטרנטיביות

אמנם, תמיד יש לזכור שגם בהשקעות אלטרנטיביות קיימים סיכונים שאף יכולים להיות גבוהים מסיכונים של מניות.

לכן, לפני בחירה של השקעה אלטרנטיבית חשוב להבין בהשקעה עצמה, להבין מה הסיכונים הגלומים, האם יש תשקיף של ההשקעה, מה הפיקוח על ההשקעה, האם יש פיקוח רגולטורי, מה הרקורד של אותו גוף מנהל, מה נתוני העבר של ההשקעה, האם יש אדמיניסטרטור מלווה ועוד.

כחלק מתכנון פיננסי יש לבדוק מה אחוז החשיפה למניות, אג"ח והשקעות אלטרנטיביות ובכך להקטין או להפחית את התנודתיות של התיק באמצעות תמהילי ההשקעה השונים.

היום ניתן לעשות זאת גם דרך קרנות IRA ולהגדיל את אחוז ההשקעות האלטרנטיבות דרך קופות גמל או קרנות השתלמות שמנוהלים.


Comments


bottom of page