top of page

למי שייכים רווחי הפיצויים בפוליסת מנהלים מלפני 2004?

Updated: May 9, 2023

יש ברשותך פוליסת מנהלים משתתפת ברווחים מלפני שנת 2004?

שווה לבדוק מה תנאי הפוליסה, ייתכן שרווחי הפיצויים בפוליסת המנהלים שייכים לך.

בחלק מן פוליסות המנהלים שנפתחו לפני שנת 2004 ישנם בתנאי הפוליסות סעיף שאומר את הדבר הבא


סעיף "ערך פדיון פיצוים למעסיק" הוא הסכום שנצבר על חשבון חבות המעסיק לעובד והינו הנמוך מבין השניים:

  1. סך כל הפרמיות שהופקדו לכספי הפיצויים שהן צמודות למדדי ההשקעות

  2. סך כל הפרמיות שהופקדו לכספי הפיצויים כשהן צמודות למדד

סעיף "ערך פדיון פיצויים למס" ,בדרך כלל סכום יותר גבוה והוא על פי מחושב על פי נוסחה בתנאי הפוליסה, והוא משמש את המעסיק רק לצורך מילוי טופס 161.


לכן, במידה והעובד אינו חתום על סעיף 14 והוא פוטר ממקום העבודה עליו לוודא כי המעסיק מדווח בחבות הפיצויים שלו על הסכום הנמוך מבניהם ומשלים מכיסו את הפער.


לדוג'

המעסיק חייב לעובד סה"כ 150,000 ש"ח

סכומי הפיצויים שנצברו בפוליסות המנהלים הם:

100,000 ש"ח

ערך פדיון פיצויים למעסיק

140,000 ש"ח

ערך פדיון פיצויים למס

ולכן, מחסירים מתוך חבות המעסיק (150,000 ש"ח) את "ערך פדיון פיצויים למעסיק" (100,000 ש"ח)

הפער ישלם המעסיק מכיסו (50,000 ש"ח)


וכך יוצא שהעובד מקבל גם את כל הסכום שנצבר בפוליסת המנהלים (140,000 ש"ח) ובנוסף 50,000 ש"ח מכיסו של המעסיק.

140,000 ש"ח

פיצויים מביטוח המנהלים

50,000 ש"ח

פיצויים מכיסו של המעסיק

טענה זו הועלתה לאחרונה בערעור שנדון בבית הדין הארצי לעבודה המערערת חברת מוסדות חנוך ותרבות בהרצליה ערערה על פסק הדין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה ( 47735-05-15) וחייב אותה לשלם לתובעת, דורית לוי השלמת פיצויים.
Comments


bottom of page